Info 106/1999 Sb.

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.,o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů:

1. Název subjektu:

Obec Skalka u Doks

2. Důvod a způsob založení:

Obec Skalka u Doks je v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění základním územním samosprávným společenstvím občanů, tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce. Obec je samostatně spravována zastupitelstvem obce.

Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti a v přenesené působnosti orgány obce zajišťují a vykonávají výkon státní správy.Obec je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek. Obec vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.

Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech.

3. Organizační struktura:

Starostka: Jana Procházková

Místostarosta: Karel Šverma

4. Kontaktní spojení:

4.1 Kontaktní poštovní adresa:

Obecní úřad Skalka u Doks, Skalka u Doks čp. 44, 472 01 Doksy

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu:

Obecní úřad Skalka u Doks, Skalka u Doks čp. 44, 472 01 Doksy

4.3 Úřední hodiny
Pondělí: 8:00 – 11:30,12:30 – 16:00
Úterý:   8:00 – 11:30
Středa: 8:00 – 11:30,12:30 – 16:00
Čtvrtek:8:00 – 11:30
Pátek:   8:00 – 11:30

4.4 Telefonní čísla:
+420 487 873 667, +420 723 753 285

4.5 Číla faxu:

4.6 Adresa internetové stránky
http://www.ouskalka.cz

4.7 Elektronická podatelna
prochazkova@ouskalka.cz

Pravidla pro provoz Elektronické podatelny

4.8 Další elektronické adresy

Datové schránky

ID schránky : bdibsyu

5. Bankovní spojení

Banka: MONETA Money Bank, a.s.

Číslo účtu: 223898081/0600

6. IČ 00673439

7. DIČ CZ 00673439

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů
Úřední deska úřadu
Archiv úřední desky úřadu

8.2 Rozpočet a závěrečný účet

Rozpočet obce Skalka u Doks na rok 2018

Rozpočet obce Skalka u Doks na rok 2017
Rozpočet obce Skalka u Doks na rok 2016
Rozpočet obce Skalka u Doks na rok 2015
Rozpočet obce Skalka u Doks na rok 2014
Rozpočet obce Skalka u Doks na rok 2013
Rozpočet obce Skalka u Doks na rok 2012
Rozpočet obce Skalka u Doks na rok 2011
Rozpočet obce Skalka u Doks na rok 2010
Rozpočet obce Skalka u Doks na rok 2009

 

Závěrečný účet obce Skalka u Doks za rok 2016

Zaverecny ucet obce Skalka u Doks za rok 2015
Závěrečný účet obce Skalka u Doks za rok 2014
Zaverecny ucet obce Skalka u Doks za rok 2013
Závěrečný účet obce Skalka u Doks za rok 2012
Závěrečný účet obce Skalka u Doks za rok 2011
Závěrečný účet obce Skalka u Doks za rok 2010
Závěrečný účet obce Skalka u Doks za rok 2009
Závěrečný účet obce Skalka u Doks za rok 2008
Závěrečný účet obce Skalka u Doks za rok 2007

Rozpočtový výhled na rok 2017 – 2020
Rozpočtový výhled na rok 2014 – 2017
Rozpočtový výhled na rok 2011 – 2013

 

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Skalka u Doks za rok 2016

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Skalka u Doks za rok 2015
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Skalka u Doks za rok 2014
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Skalka u Doks za rok 2013
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Skalka u Doks za rok 2012
Zápis o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce Skalka u Doks 2012
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Skalka u Doks za rok 2011
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Skalka u Doks za rok 2010

9. Žádosti o informace
Žádost o informace se přijímá na obecním úřadě v úředních hodinách. Žádost může být podána ústně nebo písemně.

V případě, že je žádost podána ústně, zástupce obecního úřadu, který žádost přijal, ji ústně vyřídí. O takovém vyřízení žádosti se neprovádí písemný záznam.

V případě, že je žádost podána písemně, včetně žádosti podané elektronickou poštou, nebo faxem, musí splňovat minimálně tyto náležitosti:

  • komu je žádost určena,
  • jaká konkrétní informace je požadována,
  • kdo žádost podává

Lhůty pro vyřízení žádosti se řídí § 71 zákona č.500/2005 Sb.,správní řád.

Obec zveřejňuje informace na elektronické úřední desce a fyzické úřední desce, která se nachází před budovou obecního úřadu.

10. Příjem žádostí a dalších podání
Podáním žádosti o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a to:

  • ústně – (tzn. i telefonicky) na adrese obecního úřadu,
  • písemně – prostřednictvím podatelny úřadu,
  • elektronicky – pouze prostřednictvím elektronické podatelny prochazkova@ouskalka.cz.

11. Opravné prostředky
Opravné prostředky se podávají prostřednictvím obecního úřadu, který napadené rozhodnutí ve správním řízení vydal, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.

Proti opatření úřadu, které nemá charakter rozhodnutí ve správním řízení, nelze podávat opravné prostředky, ale je možné učinit podání, které dle obsahu projedná starosta nebo zastupitelstvo obce.

Došlo-li rozhodnutím úřadu ke zkrácení práv fyzické či právnické osoby, lze podat za předpokladu splnění zákonem stanovených podmínek v dle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, či zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů, žalobu k příslušnému soudu, případně v souladu s čl. 87 odst. 1 písm. d) Ústavy ČR ústavní stížnost k Ústavním soudu.

12. Formuláře
Žádost o poskytnutí informací – k dispozici na obecním úřadě

13. Popisy postupů – návody na řešení životních situací
Návody na řešení životních situací na Portálu veřejné správy ČR
Rady a služby na Portálu Ministerstva vnitra ČR
Vyhledání příslušného úřadu v adresáři Portálu veřejné správy ČR

14. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy
Zákon číslo 40/1964 Sb.,občanský zákoník v platném znění
Zákon číslo 128/2000 Sb.,o obcích v platném znění
Zákon číslo 500/2004 Sb.,správní řád v plattném znění
Zákon číslo 183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním řádu v platném znění
Zákon číslo 262/2006 Sb.,zákoník práce v platném znění
Zákon číslo 634/2004 Sb.,o správních poplatcích v platném znění
Zákon číslo 137/2006 Sb.,o veřejných zakázkách v platném znění
Zákon číslo 133/2000 Sb.,o evidenci obyvatel v platném znění
Zákon číslo 151/1997 Sb.,o oceňování majetku v platném znění
Zákon číslo 229/1991 Sb.,o úpravě vlastnických vztahů k půdě v platném znění
Zákon číslo 289/1995 Sb.,lesní zákon v platném znění
Zákon číslo 586/1992 Sb.,o daních z příjmů v platném znění
Zákon číslo 435/2004 Sb.,o zaměstnanosti v platném znění
Zákon číslo 499/2004 Sb.,o archivnictví a spisové službě v platném znění
Zákon číslo 513/1991 Sb.,obchodní zákoník v platném znění
Zákon číslo 526/1990 Sb.,o cenách v platném znění
Zákon číslo 218/2000 Sb.,o rozpočtových pravidlech v platném znění
Zákon číslo 563/1991 Sb.,o účetnictví v platném znění
Zákon číslo 200/1990 Sb.,o přestupcích v platném znění
Zákon číslo 254/2001 Sb.,vodní zákon v platném znění
Zákon číslo 114/1992 Sb.,o ochraně přírody a krajiny v platném znění
Zákon číslo 185/2001 Sb.,o odpadech v platném znění
Zákon číslo 133/1985 Sb.,o požární ochraně v platném znění

14.2 Vydané právní předpisy
Obecně závazné vyhlášky a nařízení obce

15. Úhrady za poskytování informací
15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací
Fotokopie nebo výtisk z tiskárny (formát A4) 1,00 Kč

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

16. Licenční smlouvy

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.
Výroční zpráva pro rok 2009
Výroční zpráva pro rok 2010

Výroční zpráva obec Skalka u Doks 2020

Výroční zpráva obec Skalka u Doks 2021

Výroční zpráva obec Skalka u Doks 2022

Výroční zpráva obec Skalka u Doks 2022