Volby do do zastupitelstev krajů a do Senátu Parlamentu ČR

autor: | 17. září 2020

VOLBY

Termín voleb do zastupitelstev krajů a do Senátu Parlamentu ČR byl rozhodnutím prezidenta stanoven na pátek 2. října 2020 a sobotu 3. října 2020. Na této stránce pro Vás budeme zveřejňovat aktuální informace.
Máte nařízenou individuální karanténu nebo izolaci z důvodu Covid-19, případně jste v pobytovém zařízení uzavřeném hygienickou stanicí? Odpovědi na tyto a jiné otázky včetně shrnutí obecných hygienických opatření během voleb najdete v přiloženém letáku.

Termín voleb do zastupitelstev krajů a do Senátu Parlamentu ČR byl rozhodnutím prezidenta stanoven na pátek 2. října 2020 a sobotu 3. října 2020.

Na této stránce pro Vás budeme zveřejňovat aktuální informace.

Pro volby do zastupitelstev krajů i pro volby do senátu je možné využít voličských průkazů. Pokud tedy již nyní víte, že v době krajských a senátních voleb (2. a 3. 10. 2020) nebudete v Doksech, ale volit chcete a budete v rámci Libereckého kraje, resp. senátního obvodu Česká Lípa, můžete si požádat o voličský průkaz. Žádat lze osobně či písemně už nyní.

Obracet se můžete na Lenku Radovskou, tel. 487 873 667, mobil , která Vám poskytne úplné informace a případně pomůže s vyplněním žádosti o vydání voličského průkazu.

Úplné a podrobné informace najdete též na stránkách Libereckého kraje https://spravni-odbor.kraj-lbc.cz/page1279/volby-2020-do-zastupitelstev-kraju

INFORMACE PRO OBČANY, KTERÝM BYLA NAŘÍZENA IZOLACE NEBO KARANTÉNA

Doposud byly, podle volebních zákonů, izolace a karanténa jakožto opatření, která představují omezení osobní svobody z důvodu ochrany veřejného zdraví, překážkou výkonu práva volit.

Osoby v karanténě a izolaci tedy ve volbách do zastupitelstev krajů ani ve volbách do Senátu oprávněny hlasovat nebyly. Zatímco v minulosti se popsaná překážka ve výkonu práva volit týkala pouze desítek případů, nyní, s ohledem na současnou epidemiologickou situaci jsou dopady mnohem širší. Nově tedy byl přijat zákon, jenž má osobám s nařízenou karanténou nebo izolací z důvodu ochrany veřejného zdraví před nemocí covid-19 umožnit ve volbách do zastupitelstev krajů a do Senátu konaných na letošní podzim volit. Stejně tak má být hlasování umožněno voličům umístěným v pobytových zařízeních sociálních služeb nebo v lůžkových zdravotnických zařízeních, která byla rozhodnutím krajské hygienické stanice z důvodu ochrany před nemocí covid-19 uzavřena. Pro tyto cílové skupiny zákon zavádí speciální metody hlasování. Takové speciální způsoby hlasování se však netýkají osob, které zůstávají dobrovolně doma z preventivních důvodů, například po návratu za zahraničí, neboť na ně se překážka ve výkonu volebního práva podle volebních zákonů nevztahuje.

Pro oprávněné voliče, kteří se v období voleb v karanténě nebo nařízené izolaci ocitnou, jsou připraveny zvláštní způsoby hlasování:

  1. hlasování u volebního stanoviště – tzv. drive – in – pouze v České Lípě pro voliče z okresu Česká Lípa, VÝHRADNĚ z motorového vozidla. Hlasování proběhne ve středu 30. září 2020 v čase od 7:00 do 15:00 a není potřeba se k tomuto způsobu volby předem nahlašovat. Hlasování pro případné II. kolo voleb do Senátu lze realizovat obdobným způsobem ve středu 7. října 2020 od 7:00 hod. do 15:00 hod. Volební stanoviště je umístěno v areálu v ulici Poříční. Podrobně viz webové stránky Libereckého kraje, kde je umístěna mapka https://spravni-odbor.kraj-lbc.cz/page1279/volby-2020-do-zastupitelstev-kraju/11-informace-pro-volice-v-karantene-nebo-izolaci-z-duvodu-covid-19/01-k-hlasovani-u-volebniho-stanoviste
  2. hlasování při pobytovém zařízení – týká se pouze klientů takového zařízení
  3.  hlasování do zvláštní přenosné volební schránky – volič, jemuž byla z důvodu hrozby covid-19 nařízena karanténa nebo izolace, nepřichází do kontaktu s běžnou okrskovou volební komisí, ale pouze se speciální komisí pro hlasování. Hlasování proběhne po nezbytném předchozím telefonickém nahlášení na tento způsob hlasování. Volič, kterému byla nařízena izolace nebo karanténa a který se rozhodl využít hlasování do zvláštní volební schránky musí Krajský úřad Libereckého kraje předem telefonicky požádat o tento způsob hlasování a to nejpozději do 20:00 hod. čtvrtka 1. října 2020. Telefonní číslo, na kterém je možné žádat je (bude) zveřejněno na webových stránkách Libereckého kraje https://spravni-odbor.kraj-lbc.cz/page1279/volby-2020-do-zastupitelstev-kraju/11-informace-pro-volice-v-karantene-nebo-izolaci-z-duvodu-covid-19 Vlastní hlasování pak proběhne v pátek 2. října 2020 od 7:00 do 22:00 hod. nebo v sobotu 3. října 2020 od 7:00 do 14:00 hod. (pro účely voleb do zastupitelstva kraje a příp. i voleb do Senátu), případně v pátek 9. října 2020 od 7:00 do 22:00 hod. nebo v sobotu 10. října 2020 od 7:00 do 14:00 hod. (pro účel příp. konání II. kola voleb do Senátu).
  4. V této souvislosti je nezbytné zdůraznit, že zákonem o zvláštních způsobech hlasování je i členům okrskových volebních komisí uložena povinnost zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které se v souvislosti s plněním úkolů podle zák. o zvláštních způsobech hlasování dozvěděli o oprávněných voličích.
  5. Pakliže tohoto svého práva oprávněný volič využije (tzn. odhlasuje u volebního stanoviště či při pobytovém zařízení nebo požádá o hlasování do zvláštní přenosné schránky) krajský úřad předá informaci o hlasování zvláštním způsobem obecnímu úřadu dle místa trvalého pobytu voliče, přičemž tato informace bude přenesena do výpisu ze stálého seznamu voličů pro okrskovou volební komisi. Důvodem tohoto postupu je, aby byla vyloučena případná možnost dvojí volby voliče.